พานทอง ช., ไชยนอก ก., เชิดหิรัญกร เ., บุตรกูล ด., & อินทรศิริ เ. (2021). ผลของการยิงด้วยลำไอออนและกระบวนการทางความร้อนต่อโครงสร้างผลึกและสมบัติเชิงแสงของพลอยดิบสปิเนล. Thai Journal of Science and Technology, 9(6), 787–798. https://doi.org/10.14456/tjst.2020.81