แก้วหาวงษ์ น. (2015). การพยากรณ์ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของประเทศไทยโดยใช้ตัวแบบ SARIMA และตัวแบบการถดถอยที่มีความคลาดเคลื่อนเป็นตัวแบบ ARMA. Thai Journal of Science and Technology, 4(1), 24–36. https://doi.org/10.14456/tjst.2015.7