คลิ้งทอง ป., ศรีพิจิตต์ ป., เกิดผล ร., & ศรีวงศ์ชัย ธ. (2016). การถ่ายทอดลักษณะความยาวของเมล็ดในการผสมข้ามระหว่างข้าวอินดิกากับข้าวจาปอนิกา. Thai Journal of Science and Technology, 5(2), 144–149. https://doi.org/10.14456/tjst.2016.14