อินทะวง ไ., & ชนะไพฑูรย์ น. พ. (2016). การประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อประเมินธาตุอาหารพืชในดินสำหรับการปลูกข้าว กรณีศึกษา : อำเภออุทุมพร จังหวัดสุวรรณเขต สปป ลาว. Thai Journal of Science and Technology, 5(3), 213–226. https://doi.org/10.14456/tjst.2016.21