สิงห์ศิลารักษ์ ท.; ธนานันต์ ธ.; ธนานันต์ น. การประเมินความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมและการจำแนกทุเรียนด้วยเครื่องหมายแฮตอาร์เอพีดี. Thai Journal of Science and Technology, Pathumthani, Thailand, v. 7, n. 1, p. 89–98, 2017. DOI: 10.14456/tjst.2018.16. Disponível em: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/tjst/article/view/104698. Acesso em: 8 feb. 2023.