อุ่นทวี ศ.; เครือจันทร์ ค.; เกษียร ส.; ผลประไพ ช.; อิฐรัตน์ อ. การกักเก็บสารสกัดจากเปลือกเมล็ดมะขามและสารสกัดจากผลสมอไทยด้วยไนโอโซมเพื่อการประยุกต์ใช้ในเวชสำอาง. Thai Journal of Science and Technology, Pathumthani, Thailand, v. 7, n. 2, p. 134–145, 2017. DOI: 10.14456/tjst.2018.3. Disponível em: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/tjst/article/view/106141. Acesso em: 31 jan. 2023.