สิงห์ศิลารักษ์ ท.; ธนานันต์ ธ.; ธนานันต์ น. การประเมินความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมและการจำแนกทุเรียนด้วยลำดับนิวคลีโอไทด์ของยีน rpoC1. Thai Journal of Science and Technology, Pathumthani, Thailand, v. 7, n. 2, p. 191–201, 2017. DOI: 10.14456/tjst.2018.14. Disponível em: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/tjst/article/view/106148. Acesso em: 31 jan. 2023.