ศรีช่วย ป.; เตชะศีลพิทักษ์ ธ.; วงศ์ชาวจันท์ เ.; พัฒนเกียรติ ส.; พิริยะภัทรกิจ อ. ผลของรังสีแกมมาแบบเฉียบพลันต่อข้อมันเทศประดับเลื้อยในสภาพปลอดเชื้อ. Thai Journal of Science and Technology, Pathumthani, Thailand, v. 7, n. 3, p. 239–248, 2018. DOI: 10.14456/tjst.2018.24. Disponível em: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/tjst/article/view/108340. Acesso em: 5 dec. 2022.