แย้มสุดใจ จ.; เตชะศีลพิทักษ์ ธ.; สุขประเสริฐ พ.; พัฒนเกียรติ ส.; พิริยะภัทรกิจ อ. การคัดเลือกและปรับปรุงพันธุ์พิทูเนียดอกใหญ่โดยวิธีการผสมข้ามและทดสอบลูกผสมโดยการปักชำ. Thai Journal of Science and Technology, Pathumthani, Thailand, v. 7, n. 3, p. 249–260, 2018. DOI: 10.14456/tjst.2018.4. Disponível em: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/tjst/article/view/108341. Acesso em: 2 dec. 2022.