ล้านไชย ม.; เตชะศีลพิทักษ์ ธ.; ทองศรี ว.; พิริยะภัทรกิจ อ.; จันจุฬา ณ. การผสมเกสรที่มีผลต่อการเจริญเติบโตและช่วงเวลาการเก็บเกี่ยวที่เหมาะสมของน้อยหน่าลูกผสมพันธุ์เพชรปากช่อง. Thai Journal of Science and Technology, Pathumthani, Thailand, v. 7, n. 3, p. 261–271, 2018. DOI: 10.14456/tjst.2018.17. Disponível em: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/tjst/article/view/108343. Acesso em: 28 nov. 2022.