อินทรัตน์ ธ.; ไวภาษา ช. การทดลองประมาณค่ามวลชีวภาพเหนือพื้นดินของต้นแสมทะเลเบื้องต้นด้วยเครื่องสแกนเลเซอร์ภาคพื้นดิน. Thai Journal of Science and Technology, Pathumthani, Thailand, v. 7, n. 3, p. 307–318, 2018. DOI: 10.14456/tjst.2018.8. Disponível em: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/tjst/article/view/108349. Acesso em: 28 nov. 2022.