คบพิมาย ย.; สกูลสิงหาโรจน์ ช.; แสงทอง ว.; จีนะเจริญ ศ. การพัฒนาเครื่องหมายดีเอ็นเอเพื่อใช้ตรวจสอบสนิปส์ของยีน SSIIa ที่สัมพันธ์กับอุณหภูมิแป้งสุกในข้าวไทย. Thai Journal of Science and Technology, Pathumthani, Thailand, v. 7, n. 3, p. 282–292, 2018. DOI: 10.14456/tjst.2018.19. Disponível em: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/tjst/article/view/109088. Acesso em: 3 dec. 2022.