เกตตะพันธุ์ ส.; อนันต์ ก.; อธินุวัฒน์ ด.; เมตปราณี ล. ผลของการใช้ระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วม (พีจีเอส) ในชุมชนเกษตรอินทรีย์. Thai Journal of Science and Technology, Pathumthani, Thailand, v. 7, n. 4, p. 333–354, 2018. DOI: 10.14456/tjst.2018.32. Disponível em: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/tjst/article/view/124538. Acesso em: 7 dec. 2022.