คำโมนะ ก.; พงษ์เจริญกิต แ.; แสงทอง ว.; สกูลสิงหาโรจน์ ช. การเพิ่มการแสดงออกและการถ่ายทอดยีน OsDFR ที่เกี่ยวข้องในวิถีการสังเคราะห์แอนโทไซยานินและโปรแอนโทไซยานิดินในข้าวดัดแปลงพันธุกรรม. Thai Journal of Science and Technology, Pathumthani, Thailand, v. 7, n. 4, p. 371–381, 2018. DOI: 10.14456/tjst.2018.34. Disponível em: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/tjst/article/view/124541. Acesso em: 3 dec. 2022.