พวงจิก ธ.; หาระโคตร พ. การสำรวจ รวบรวม และลักษณะเฉพาะของไผ่ธรรมชาติในจังหวัดกาญจนบุรี ประเทศไทย. Thai Journal of Science and Technology, Pathumthani, Thailand, v. 7, n. 4, p. 382–392, 2018. DOI: 10.14456/tjst.2018.35. Disponível em: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/tjst/article/view/124545. Acesso em: 28 nov. 2022.