วงศ์ประเสริฐ ส.; เชื้อบุญ ว. ทัศนคติต่อสินค้าอาหารอินทรีย์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร. Thai Journal of Science and Technology, Pathumthani, Thailand, v. 7, n. 4, p. 399–407, 2018. DOI: 10.14456/tjst.2018.37. Disponível em: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/tjst/article/view/124560. Acesso em: 5 dec. 2022.