จันทร์แจ่ม น.; ตังคณานุรักษ์ น.; ตังคณานุรักษ์ ค.; อัมพรายน์ ก.; พิริยะภัทรกิจ อ. การศึกษาผลกระทบต่อความอุดมสมบูรณ์ของดินและคุณภาพน้ำผิวดินของการปลูกกาแฟอาราบิก้าภายใต้ร่มเงาไม้ใหญ่. Thai Journal of Science and Technology, Pathumthani, Thailand, v. 7, n. 4, p. 408–417, 2018. DOI: 10.14456/tjst.2018.38. Disponível em: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/tjst/article/view/124567. Acesso em: 3 dec. 2022.