แวนบอเซอร์ บ.; ทรัพย์สมบูรณ์ ก. การวิเคราะห์ข้อมูลผู้ทิ้งงานก่อสร้างของส่วนราชการตามเอกสารของกรมบัญชีกลาง. Thai Journal of Science and Technology, Pathumthani, Thailand, v. 7, n. 4, p. 427–441, 2018. DOI: 10.14456/tjst.2018.40. Disponível em: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/tjst/article/view/124576. Acesso em: 5 dec. 2022.