จันจุฬา ณ. อิทธิพลของแสงสีต่อการงอกของเมล็ดหม้อข้าวหม้อแกงลิงในสภาพปลอดเชื้อ. Thai Journal of Science and Technology, Pathumthani, Thailand, v. 2, n. 1, p. 53–59, 2013. DOI: 10.14456/tjst.2013.23. Disponível em: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/tjst/article/view/12902. Acesso em: 9 feb. 2023.