ภูมิพันธ์ พ. บทบาทของราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซาต่อพืช ดิน และสิ่งแวดล้อม. Thai Journal of Science and Technology, Pathumthani, Thailand, v. 2, n. 2, p. 91–101, 2013. DOI: 10.14456/tjst.2013.16. Disponível em: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/tjst/article/view/12906. Acesso em: 9 feb. 2023.