วรรณประเสริฐ พ.; อธินุวัฒน์ ด.; ผลประไพ ช. ผลของการใช้ปอเทืองร่วมกับปุ๋ยคอกในการผลิตผักคะน้าอินทรีย์. Thai Journal of Science and Technology, Pathumthani, Thailand, v. 2, n. 2, p. 115–124, 2013. DOI: 10.14456/tjst.2013.18. Disponível em: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/tjst/article/view/12908. Acesso em: 8 feb. 2023.