เรียนสุทธิ์ ว. การเปรียบเทียบตัวแบบพยากรณ์ราคาส้มเขียวหวานโดยวิธีการปรับเรียบด้วยเส้นโค้งเลขชี้กำลัง. Thai Journal of Science and Technology, Pathumthani, Thailand, v. 7, n. 5, p. 460–470, 2018. DOI: 10.14456/tjst.2018.43. Disponível em: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/tjst/article/view/139817. Acesso em: 28 nov. 2022.