โสตถิวิไลพงศ์ จ.; อธินุวัฒน์ ด. การพัฒนาชีวภัณฑ์อารักขาพืชอนุภาคนาโนจากการกักเก็บสารสกัดใบพลูในนาโนไคโตซานเพื่อควบคุมโรคเน่าเละของผักกาดขาวปลี. Thai Journal of Science and Technology, Pathumthani, Thailand, v. 7, n. 5, p. 516–533, 2018. DOI: 10.14456/tjst.2018.47. Disponível em: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/tjst/article/view/139824. Acesso em: 3 dec. 2022.