เวียงวะลัย ห.; ภูวงษ์ ก. ผลของแป้งถั่วแดงที่ทดแทนแป้งสาลีต่อสมบัติทางเคมีกายภาพและฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระในหมั่นโถว. Thai Journal of Science and Technology, Pathumthani, Thailand, v. 7, n. 5, p. 534–543, 2018. DOI: 10.14456/tjst.2018.48. Disponível em: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/tjst/article/view/139825. Acesso em: 2 dec. 2022.