ศรีมงคลลักษณ์ อ.; ภู่ภิญโญกุล ม.; ตั้งตระกูล พ. ผลของค่าความเป็นกรด-ด่างและอัตราส่วนระหว่างของแข็งต่อสารละลายกรดซิตริกที่ใช้สกัดต่อสมบัติทางเคมีกายภาพของเพคตินจากเปลือกส้มโอ. Thai Journal of Science and Technology, Pathumthani, Thailand, v. 7, n. 5, p. 544–552, 2018. DOI: 10.14456/tjst.2018.49. Disponível em: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/tjst/article/view/139826. Acesso em: 2 dec. 2022.