ดำริห์อนันต์ จ.; ปานรังศรี ธ. การจัดการทรัพยากรเพื่อลดเวลาในงานเทคอนกรีตด้วยวิธีการสร้างแบบจำลองและการจำลองสถานการณ์ในระบบคอสมอส. Thai Journal of Science and Technology, Pathumthani, Thailand, v. 7, n. 5, p. 553–566, 2018. DOI: 10.14456/tjst.2018.50. Disponível em: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/tjst/article/view/139827. Acesso em: 3 dec. 2022.