กบค้างพลู แ.; ชุมภูคำ เ.; ฉัตรบรรยงค์ ร. ผลของแคลเซียมออกไซด์ต่อการเจริญเติบโตของต้นสับปะรดพันธุ์ภูเก็ต. Thai Journal of Science and Technology, Pathumthani, Thailand, v. 7, n. 6, p. 592–599, 2018. DOI: 10.14456/tjst.2018.57. Disponível em: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/tjst/article/view/159466. Acesso em: 2 dec. 2022.