อินทนนท์ อ.; เตชีศีลพิทักษ์ ธ.; จาละ อ.; จันจุฬา ณ.; บาลลา น. ผลของรังสีแกมมาแบบเฉียบพลันต่อการเปลี่ยนแปลงลักษณะสัณฐานของต้นแววมยุราพันธุ์พื้นเมือง. Thai Journal of Science and Technology, Pathumthani, Thailand, v. 7, n. 6, p. 596–604, 2018. DOI: 10.14456/tjst.2018.58. Disponível em: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/tjst/article/view/159472. Acesso em: 5 dec. 2022.