มณีธร เ.; โรจน์พิบูลสถิตย์ ป.; วิไลชนม์ ร.; กังสดาลอำไพ ศ. เฮลิโคแบคเตอร์ ไพโลไร รูปร่างทรงกลม ซึ่งมีชีวิต แต่ไม่เจริญเติบโต ยังคงสร้างกลูตามิลทรานส์เพปทิเดสที่เป็นปัจจัยก่อความรุนแรงโรค. Thai Journal of Science and Technology, Pathumthani, Thailand, v. 7, n. 6, p. 614–621, 2018. DOI: 10.14456/tjst.2018.60. Disponível em: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/tjst/article/view/159479. Acesso em: 5 dec. 2022.