เนียมจันทร์ น.; ใหญ่ประเสริฐ ช.; ศิริสถิตย์กุล ช. ความหนาแน่นฟลักซ์จากแม่เหล็กถาวรในต้นแบบตู้เย็นแม่เหล็กที่มีโรเตอร์แม่เหล็กอ่อน. Thai Journal of Science and Technology, Pathumthani, Thailand, v. 8, n. 1, p. 1–9, 2019. DOI: 10.14456/tjst.2019.1. Disponível em: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/tjst/article/view/165779. Acesso em: 7 dec. 2022.