เหลาพะวัง ส.; ชุมภูคำ เ.; นะมิกิ อ.; เมฆตรง ว.; กฤษณพุกต์ ก. ผลของแคลเซียมโบรอนและจิบเบอเรลลิคแอซิดต่อการพัฒนาคุณภาพผลผลิตพลับพันธุ์ฟูยู. Thai Journal of Science and Technology, Pathumthani, Thailand, v. 8, n. 1, p. 10–19, 2019. DOI: 10.14456/tjst.2019.2. Disponível em: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/tjst/article/view/165780. Acesso em: 7 dec. 2022.