วัฒนเดชเสรี เ.; ชคตระการ ส.; ภูมิพันธ์ พ.; ชุติมานุกูล พ. ผลของซิลิกอนจากอุตสาหกรรมซีเมนต์ต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของข้าวพันธุ์ปทุมธานี 1 ภายใต้ระดับการให้น้ำที่แตกต่างกัน. Thai Journal of Science and Technology, Pathumthani, Thailand, v. 8, n. 1, p. 31–42, 2019. DOI: 10.14456/tjst.2019.4. Disponível em: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/tjst/article/view/165782. Acesso em: 2 dec. 2022.