ขณะรัตน์ อ.; ตังคณานุรักษ์ ค.; ตั้งกุลบริบูรณ์ ร.; พิริยะภัทรกิจ อ. ผลของน้ำหมักชีวภาพจากของเหลือทิ้งโรงงานอุตสาหกรรมปลาป่นต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของผักกาดหอมห่อและดาวเรือง. Thai Journal of Science and Technology, Pathumthani, Thailand, v. 8, n. 1, p. 43–53, 2019. DOI: 10.14456/tjst.2019.5. Disponível em: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/tjst/article/view/165783. Acesso em: 7 dec. 2022.