พรเจริญ อ.; บดีรัฐ น. เ.; ฤกษ์งาม ถ.; ชูเมียน ส. การประเมินภาวะสุขภาพจากการรับสัมผัสโลหะเหล็กของผู้ประกอบอาชีพทำมีด. Thai Journal of Science and Technology, Pathumthani, Thailand, v. 8, n. 1, p. 85–92, 2019. DOI: 10.14456/tjst.2019.9. Disponível em: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/tjst/article/view/165787. Acesso em: 30 nov. 2022.