แก้วนาบอน ก.; เตชะศีลพิทักษ์ ธ.; จารุวัฒนพันธ์ ท.; จันจุฬา ณ.; บาลลา น. การชักนำให้เกิดแคลลัสจากชิ้นส่วนต่าง ๆ ของต้นลินเดอร์เนียในสภาพปลอดเชื้อ. Thai Journal of Science and Technology, Pathumthani, Thailand, v. 8, n. 2, p. 138–145, 2019. DOI: 10.14456/tjst.2019.23. Disponível em: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/tjst/article/view/175575. Acesso em: 28 nov. 2022.