ศรีธเรศ น.; เทพรักษา ป.; โควะวินทวีวัฒน์ ส. ผลของการใช้สารเสริมชีวภาพ (DS-1) ในอาหารไก่เนื้อต่อเปอร์เซ็นต์ชิ้นส่วนตัดแต่งและคุณภาพเนื้อ. Thai Journal of Science and Technology, Pathumthani, Thailand, v. 8, n. 2, p. 156–166, 2019. DOI: 10.14456/tjst.2019.25. Disponível em: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/tjst/article/view/175584. Acesso em: 3 dec. 2022.