เรืองรุ่งชัยกุล ธ.; อ่วมกระทุ่ม ส. รถสามล้ออเนกประสงค์พลังงานแสงอาทิตย์. Thai Journal of Science and Technology, Pathumthani, Thailand, v. 8, n. 2, p. 200–211, 2019. DOI: 10.14456/tjst.2019.29. Disponível em: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/tjst/article/view/175597. Acesso em: 2 dec. 2022.