บุนนาค ส.; พวงจิก ธ.; บุญยืน ส. คุณภาพด้านพลังงานของไม้ไผ่กิมซุ่ง (Bambusa beecheyana) ที่อายุการเติบโตต่างกัน. Thai Journal of Science and Technology, Pathumthani, Thailand, v. 8, n. 3, p. 250–257, 2019. DOI: 10.14456/tjst.2019.34. Disponível em: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/tjst/article/view/186044. Acesso em: 6 dec. 2022.