สุขจิตร ส.; สกูลสิงหาโรจน์ ช.; เข็มกลัดเงิน น.; นนทสวัสดิ์ศรี เ. การประยุกต์ใช้เครื่องหมายไอเอสเอสอาร์เพื่อตรวจสอบการเป็นลูกผสมข้ามชนิดระหว่างปทุมมาและกระเจียว. Thai Journal of Science and Technology, Pathumthani, Thailand, v. 8, n. 3, p. 287–299, 2019. DOI: 10.14456/tjst.2019.37. Disponível em: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/tjst/article/view/186058. Acesso em: 2 dec. 2022.