คาชิมา ศ.; ธนานันต์ ธ.; ขจรผดุงกิตติ ย. การประเมินความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมของกล้วยจีโนม AAA ด้วยเทคนิคแฮตอาร์เอพีดี. Thai Journal of Science and Technology, Pathumthani, Thailand, v. 8, n. 3, p. 300–308, 2019. DOI: 10.14456/tjst.2019.38. Disponível em: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/tjst/article/view/186063. Acesso em: 3 dec. 2022.