นิติวรการ ศ. วิกฤตการณ์อาหารไทย ?. Thai Journal of Science and Technology, Pathumthani, Thailand, v. 3, n. 2, p. 67–75, 2014. DOI: 10.14456/tjst.2014.19. Disponível em: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/tjst/article/view/18818. Acesso em: 31 jan. 2023.