อินทนนท์ เ.; พวงจิก ธ. น้ำหมักชีวภาพกระตุ้นการเจริญและเพิ่มความต้านทานโรคในกล้วยหอมทอง. Thai Journal of Science and Technology, Pathumthani, Thailand, v. 8, n. 4, p. 345–354, 2019. DOI: 10.14456/tjst.2019.42. Disponível em: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/tjst/article/view/189888. Acesso em: 5 dec. 2022.