หาระโคตร พ.; พวงจิก ธ.; ทะบันหาร ส. ปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระและการตรวจสอบคุณภาพทางจุลชีววิทยาในน้ำจากลำไผ่พันธุ์นวลราชินี (Dendrocalamus sericeus Munro) และกิมซุง (Bambusa beecheyana). Thai Journal of Science and Technology, Pathumthani, Thailand, v. 8, n. 4, p. 355–366, 2019. DOI: 10.14456/tjst.2019.43. Disponível em: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/tjst/article/view/189891. Acesso em: 5 dec. 2022.