พรมจวง ณ.; เหล็กสูงเนิน น.; ตอเงิน พ. การเปิดปากใบในรอบวันของพรรณไม้ที่ตอบสนองต่อสภาพอากาศในเขตเมือง บริเวณอุทยาน 100 ปี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. Thai Journal of Science and Technology, Pathumthani, Thailand, v. 8, n. 4, p. 386–397, 2019. DOI: 10.14456/tjst.2019.46. Disponível em: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/tjst/article/view/189897. Acesso em: 30 nov. 2022.