เขื่อนเพชร ก.; จันทร์ศรีบุตร ณ.; ลิขิตสิทธิกุล ภ. การพัฒนาสูตรและกระบวนการผลิตข้าวพองเคลือบสารละลายไรซ์เบอร์รี่. Thai Journal of Science and Technology, Pathumthani, Thailand, v. 8, n. 4, p. 411–428, 2019. DOI: 10.14456/tjst.2019.48. Disponível em: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/tjst/article/view/189902. Acesso em: 7 dec. 2022.