มณีโชติ ส.; อธินุวัฒน์ ด. การใช้ระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วมสู่เกษตรอินทรีย์ยุค 3.0 และเพิ่มรายได้ของเกษตรกรรายย่อย. Thai Journal of Science and Technology, Pathumthani, Thailand, v. 8, n. 5, p. 468–478, 2019. DOI: 10.14456/tjst.2019.53. Disponível em: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/tjst/article/view/197013. Acesso em: 3 dec. 2022.