มณีเนตร ฐ.; ธนานันต์ ธ.; ธนานันต์ น. การจำแนกพันธุ์และการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมของกล้วยไม้สกุลหวายหมู่แคลิสตาด้วยเครื่องหมายสก๊อต. Thai Journal of Science and Technology, Pathumthani, Thailand, v. 8, n. 5, p. 544–551, 2019. DOI: 10.14456/tjst.2019.59. Disponível em: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/tjst/article/view/197029. Acesso em: 2 dec. 2022.