สุขขะ ก.; สมปาก เ.; ธนานันต์ ธ.; ศากยวงศ์ น.; เจียรนัยกุล น. การคัดแยกแบคทีเรียจากน้ำย้อมครามในหม้อย้อมและดินบริเวณย้อมครามเพื่อประยุกต์ใช้ในการย้อมและบำบัดน้ำเสีย. Thai Journal of Science and Technology, Pathumthani, Thailand, v. 8, n. 5, p. 552–564, 2019. DOI: 10.14456/tjst.2019.60. Disponível em: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/tjst/article/view/197031. Acesso em: 2 dec. 2022.