เอกศิริพงษ์ พ.; จิรขจรกุล ส. การประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงภัยน้ำท่วมในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่. Thai Journal of Science and Technology, Pathumthani, Thailand, v. 3, n. 3, p. 148–159, 2014. DOI: 10.14456/tjst.2014.9. Disponível em: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/tjst/article/view/21052. Acesso em: 9 feb. 2023.