ศรีรัตนโชติ เ.; พันพิพัฒน์ ว.; ชัยจันทร์ ม.; หนิสอ ห. ผลของชนิดของอิมัลซิไฟเออร์ต่อคุณลักษณะทางกายภาพของเบต้าแคโรทีนนาโนอิมัลชัน. Thai Journal of Science and Technology, Pathumthani, Thailand, v. 8, n. 6, p. 620–632, 2019. DOI: 10.14456/tjst.2019.65. Disponível em: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/tjst/article/view/227765. Acesso em: 7 dec. 2022.